التصنيفات

آخر المشاركات

اخذ نامه پذیرش

 تهیه مدارک ثبت نام، دریافت نامه پذیرش از دانشگاه مقصد، تهیه رزومه و نامه انگیزش تحصیلی برای دانشگاه همچنبن برگزاری آزمون های آزمایشی، جهت تسهیل اخذ پذیرش تحصیلی دانشجو در امتحان ورودى دانشگاه مقصد