التصنيفات

آخر المشاركات

دانشکده پزشکی و دندانپزشکی- دانشگاه پاول ژوزف سافاریک

این دانشگاه در حال حاضر یکی از معتبرترین دانشگاه های اروپا است که مدرک پزشکی و دندانپزشکی آن مورد تایید همه کشور های اتحادیه اروپا می باشد *

دانشکده پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه پاول ژوزف سافاریک در شهر کوشیتسه مورد تایید وزارت بهداشت و درمان ایران نبوده و قابل ارائه در کشور نمی باشد *